غواصان اقیانوس عشق

ماهی دلش به دریا خوش است

و حیاتش را در آب می بیند

اما شما ماهی هایی بودید

که در خاک با دستان بسته هم شنا کردید

و خود را از اعماق تاریخ به ما رساندید

به مایی که در خواب بوده و هستیم

داستان اصحاب کهف دوباره تکرار گشت

و این شمایید که زنده اید به عشق

و ما در دنیای مجازی مان خواب خوابیم

قرارمان با دیگران چنین نبود!

که شما بروید و آنها و اینها در داشتن و برازندگی چنین گوی سبقت را از یکدیگر بربایند که صدای اگزوز ماشینهایشان

گوش هر درمانده ای را بخراشد

ما، اما دلمان به همین هرازگاهی آمدن شماها خوش است

شمایی که از دل خاک سر بر می آورید

تا به ما و آنها و اینها تلنگری بزنید

اما افسوس که صدای ماهی ها را نمی شود شنید

مگر اینکه دل به دریا بزنی و دریابی که رفتن و گذشتن چه سخت است و دشوار

ای ماهی های عاشق

حیف که دستتان در این دنیا بسته است

ولی ما دلمان به دستان بازتان در آن دنیا خوش است

که انتقام همه مظلومان را بگیرید

من مرگ ماهی ها را باور ندارم

پس تا آن روز

 

/ 0 نظر / 64 بازدید