شب... -شعر

شب ...

پاسی از بگذشت و من هنوز بیدارم

نگاهم به سو سوی چراغ وهنوز بیدارم

مطرب بنواز نوای شور را که امشب شوری در سر دارم

شور یارو امید همدمی دارم

کاش می شد سخنی می گفتی

که مرا ازاین دلتنگی رها می ساختی

 

                                                   عباس فغانی ( معارف )

                                                             مهر 1389

………………………………………………...

 

 

آنکه ویران شده از یار مرا می فهمد

آنکه تنها شده بسیار مرا می فهمد

چه بگویم که چنان از تو فرو ریخته ام

که فقط فرو ریخته مرا می فهمد

/ 0 نظر / 7 بازدید