مفاهیم : ارتباط و ارتباطات چیست؟

نیاز به مبادله اطلاعات، سرگرمی ، نیاز به بروز خلاقیت اجتماعی و ....در واقع ارتباط ما را به شبکه گسترده انسان ها پیوند می دهد. این شبکه از خانواده شروع شده و به حلقه دوستان می رسد و بعد با کمک رسانه های جمعی ، کل جامعه و سراسر جهان را در بر می گیرد.

نحوه تکوین فردیت ما به میزان موفقیت ما در ساختن این شبکه ها وابسته است.ارتباط صرفاً مبادله اطلاعات درباره واقعیت های سخت  افزاری نیست. بلکه ارتباط به معنای تبادل افکار، احساسات ، عقاید و تجربیات نیز هست.

از نظر فردی ارتباط ما را قادر می سازد تا به عضوی مفید و موثر برای اجتماع تبدیل شویم. از منظر اجتماعی ارتباط بین اجزای جامعه رشد و بقای جامعه را تضمین می کند.

حال برای شناخنت و درک هر چه بیشتر مقوله "ارتباط و ارتباطات " باید تاریخچه آن دیدگاههای صاحب نظران، معانی و عناصر اولیه، روش های ارتباطی ، سیر صعودی و هر آنچه که به این حوزه مربوط می شود را بررسی می کنیم.

پیدایش و پویایی علم ارتباطات رامانند بسیاری از علوم دیگر به اندیشه ایرانیان، رومیان و یونانیان پیش از میلاد نسبت می دهند.

از سال 1930 پیشرفت های بسیاری ، ولی تدریجی در این زمینه خصوصاً توسط لازارسفلد ، لوین ، لاسولو هاولند انجام شد. به مرور زمان شمار محققان و پژوهشگران این حوزه افزایش یافته است.

محققان بزرگی مانند : کولی،‌ دیویی،‌پارک، سایپر، لس ول، لیپمن، لوین که آثار ارزشمندی در حوزه ارتباطات بر جای گذاشته اند . همچنین بخش آموزش و تحقیق این رشته در طی این دهه گسترش یافته تا آنجا که واحدهای دانشگاهی و موسسه های پژوهشی و .... تاسیس شدند. 

/ 0 نظر / 14 بازدید