روابط عمومی یا Public Relations چیست؟

از دیدگاه فلسفه سازمانی تعاریف متعددی از روابط عمومی ارائه شده است، بواسطه همین تعاریف، وظایف و اهمیت روابط عمومی تعیین و اهداف را مشخص می­ شود.
روابط عمومی تعاریف متعددی را پذیرفته است، و طی زمان بر اساس تجارب کسب شده، این تعاریف کامل تر شده اند؛
فقط از یک زاویه  یعنی ارتباط با سازمان– وقتی بررسی می­شود، تعاریف متفاوت از هم به شرح زیر دیده می­شوند:

  1. چشم سازمان
  2. گوش سازمان
  3. زبان سازمان
  4. آیینه­ ی تمام نمای سازمان
  5. وکیل مدافع سازمان
  6. تصویرسازی سازمان

و…

اصطلاح روابط عمومى(Public Relations) براى نخستین بار در اتحادیه راه آهن ایالات متحده آمریکا به کار برده شد و در ایران نخستین بار روابط عمومی در شرکت نفت به کار گرفته شد و دفترى به این منظور در آن شرکت ایجاد شد.

تعاریف گوناگونى از روابط عمومى از سوى صاحب نظران، کارشناسان و مؤلفان کتاب هاى این رشته بیان شده است از جمله:

روابط عمومى: دانشى است که به وسیله آن سازمان ها آگاهانه مى کوشند، بر مسئولیت اجتماعى خویش عمل کنند تا بتوانند، تفاهم و پشتیبانى کسانى را که براى توسعه اهمیت دارد، بدست آورند.
رکس هارلو، از بزرگان علم روابط عمومی

و

روابط عمومى، تلاشی آگاهانه و قانونى به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم، براساس تحقیق علمى و عملى صحیح و مستمر، میسر است.
انجمن روابط عمومى آلمان

و همچنین :

روابط عمومى بخشى از وظایف مدیریت سازمان است و عملى مداوم و برنامه ریزى شده است که از طریق آن افراد و سازمان ها مى کوشند تا تفاهم و پشتیبانى کسانى را که با آنها سرو کار دارند، به دست آورند.
انجمن جهانى روابط عمومى IPRA

به عبارتی روابط عمومی بخشی از یک سازمان است که وظیفه دارد افکار عمومی را در مورد صنعت سازمان خود رصد کرده و با بهره جستن از فرصت های مناسب و تعامل دائمی با رسانه ها، بر روی افکار عمومی در مورد محصولات و خدمات سازمان خود تاثیر بگذارد. از نظر جایگاه و یا چارت سازمانی، روابط عمومی را زیر مجموعه ای از واحد بازاریابی یک سازمان باید دانست.

روابط عمومی به نحوی پل ارتباطی بیرون سازمان با درون سازمان است.

روابط عمومی: ابزاری است برای خلق و مدیریت یک برند،  کاری که امروز روابط عمومی برای خلق یک برند جدید می تواند انجام دهد تبلیغات یا امکان انجام آن را ندارد و یا با هزینه ای به مراتب بیشتر می تواند انجام دهد. البته فراموش نکنیم که هر کدام از این دو وظیفه خود را بر عهده دارند.
روابط عمومی می بایست برند جدید را خلق کند و تبلیغات پس از آن به ثبات و دوام آن برند کمک خواهد کرد. با توجه به افزایش پیام های تبلیغاتی و معمولاً یکسویه بودن این پیام ها در حال حاضر، روابط عمومی با استفاده از خلق پیام های جذاب، متفاوت، باور پذیرتر برای عموم و پیام های غیر مستقیم، بسیار کارآمد تر و کم هزینه تر از تبلیغات می تواند محصول و یا خدمتی جدید را در افکار مخاطبان جا دهد.

 

/ 0 نظر / 179 بازدید