دست نوشته های پدر عمادالدین

من گنگ خواب دیده ام عالم تمام کر -من عاجزم زگفتن خلق از شنیدنش

تیر 96
1 پست
شهریور 94
6 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
7 پست
اسفند 93
8 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
7 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
11 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
8 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
8 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
9 پست
بهمن 89
28 پست
دی 89
38 پست